Asiakkaan tunnistamisen velvollisuudet

25.03.2022

Rahanpesulain velvoitteet tilitoimistoissa

Päivitetty 2023

Rahanpesulaki ja sen 1.1.2022 voimaan astunut asetus rahanpesulain mukaisesta asiakkaan tuntemisesta ja riskitekijöiden tunnistamisesta edellyttää tilitoimistoja mm. tunnistamaan asiakasyritystensä todelliset edunsaajat. Tunnistaminen tapahtuu esimerkiksi passista tai ajokortista tai vahvaan sähköisen tunnistamisen avulla.

TaseControllissa tunnistaminen hoituu vahvan sähköisen tunnistautumisen avulla toimeksiantosopimusta laadittaessa. Lisäksi pelkästään etänä asioiminen lisää tunnistautumisen riskiä, joten ensimmäiseen Teams-tapaamiseen on hyvä varautua ottamalla lähettyville passi tai ajokortti. Vertaan henkilötietoja Virre-palvelusta ladattuun, ajan tasaiseen kaupparekisteriotteeseen. 

Tilitoimistojen tulee tuntea ja tunnistaa asiakkaansa sekä säilyttää tuntemistiedot. Lisäksi tulee tunnistaa todelliset edunsaajat, laatia asiakaskohtaiset riskiarviomallit, hakeutua Rahanpesun valvontarekisteriin (AVI) sekä tarvittaessa tehdä rahanpesuilmoitus. 

"Tämän lisäksi Rahanpesulain muutokset astuivat voimaan keväällä 2023 ja ne selkeyttävät Venäjän hyökkäyksen aiheuttamien pakotteiden huomioimisen merkitystä osana asiakkaan tuntemisen prosessia ilmoitusvelvollisen tilitoimiston näkökulmasta. Tilitoimiston tulee varmistua asiakkaidensa statuksesta vertaamalla asiakaskuntaansa Suomea sitoviin pakotelistoihin sekä tarvittaessa muiden maiden listauksiin. Tarkistukset voidaan tehdä manuaalisesti Euroopan komission ylläpitämistä listauksista ja perehtymällä ulkoministeriön ohjeistuksiin eri rajoituksista."

"Pääsääntönä voidaan katsoa riittäväksi, että tilitoimistot varmistuvat omien asiakkaidensa pakotestatuksesta, sillä tilitoimisto ei lähtökohtaisesti asioi asiakkaidensa sopimuskumppaneiden kanssa. Tilitoimistot voivat kuitenkin havaita asiakkaidensa maksuliikenteessä epäilyttäviä liiketoimia pakotteiden osalta tai pakotesäädöksien kiertämistä, jolloin myös omaa asiakaskuntaa laajempi pakoteselvitys voi olla tarpeellista. Näihin tilanteisiin tulee suhtautua vakavasti ja menettelytapaohjeiden tulee pitää sisällään toimintaohjeet näihin tavanomaisesta poikkeaviin tilanteisiin. Tilitoimiston tulee tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle ja EU:n pakotteiden whistleblow-kanavalle tarvittaessa ja matalalla kynnyksellä."

"EU:n neuvosto on kieltänyt tilintarkastuspalveluiden ja kirjanpito- tai veroneuvontapalveluiden suoran ja välillisen tarjoamisen Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille. Palveluiden tarjoaminen Suomessa sijaitsevalle tytäryritykselle ei ole yksiselitteisesti kielletty, mutta sisältää selkeitä riskejä. Asiakaskunnasta voi lisäksi löytyä esimeriksi yrityksiä, jotka harjoittavat Venäjän kauppaa, jolloin tilitoimiston tulee huomioida omissa rahanpesulain mukaisissa riskiarvioissaan ja toimintaperiaatteissaan syntyvät riskit ja toimia niiden mukaisesti. Tarvittaessa toimeksiantokohtaisesti voidaan laatia tapauskohtaisia riskiarvioita. Tilitoimisto ei saa tarjota suoraan tai välillisesti palveluita pakotelistatulle taholle, joten tämänkin vuoksi asiakkaat tulee tuntea ja toimintaperiaatteet dokumentoida kirjallisesti."

Lähde: suoraan lainattu osa kursiivissa Tilisanomat 3/2023 Inka Kärkkäinen