Tietoa yrityksen ja sen omistajan veroista

09.05.2023

Lukuaika 2 min

Yritys ja sen omistaja maksaa monenlaisia veroja

Yritykset laskevat ja maksavat verot yleensä oma-aloitteisesti, ja tässä heitä auttavat taloushallinnon ammattilaiset. Yritykset maksavat yhtiömuodostaan ja toiminnastaan riippuen, monia erilaisia veroja.

Jos yrityksellä on palkansaajia, yritys vastaa myös palkansaajien verojen maksamisesta ennakkoon eli palkan ennakonpidätyksen sekä palkansivukulujen, kuten sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja eläkevakuutusmaksun maksamisesta.

Yritystoiminnan voitosta maksetaan tuloveroa nettovoittoajatukseen perustuen. Eli yritys/yrittäjä maksaa veroa voitosta, joka jää jäljelle, kun siitä on vähennetty kaikki voitonhankintaan liittyvät menot. Yhtiöiden (osakeyhtiö ja osuuskunta) tuloveroa kutsutaan yhteisöveroksi, joka on toistaiseksi suuruudeltaan aina 20 % ja sen maksaa yhtiö. Toiminimet ja henkilöyhtiöt (Ay & Ky) ovat laskentayksiköitä, joiden verotettava tulo verotetaan niiden omistajan/omistajien henkilökohtaisena tulona, joka voi olla ansiotuloa (progressiivinen) tai pääomatuloa (30 % tai 34 %).

Verotettavan tulon laskenta perustuu kirjanpitoon, mutta koska verotuksessa hyväksyttävät vähennykset poikkeavat kirjanpidossa tehtävistä vähennyksistä, lopullinen verotettavan tulon määrä yleensä poikkeaa kirjanpidon tuloksesta.

Arvonlisävero on kulutusvero, joka muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, sisällytetään yritysten myytävien tavaroiden ja palveluiden hintoihin, ja tilitetään valtiolle. Arvonlisäverovelvollinen yritys saa ennen tilitystä vähentää saman ajanjakson ajalta liiketoimintaan liittyvien hankintojensa sisältämän arvonlisäveron tietyin ehdoin (Arvonlisäverolaki).

Varainsiirtoveroa yritys joutuu maksamaan hankkiessaan kiinteistön (4 %), asunto-osakkeen (2 %) tai arvopapereita, esim. toisen listaamattoman osakeyhtiön osakkeita (1,6 %). Varainsiirtoverosta vastaa ostaja.

Yrityksen järjestäessä mainoskilpailun tai arvonnan, syntyy yleensä arpajaisverovelvollisuus. Veron määrä riippuu arvonnan luonteesta. Ko. vero on pääsääntöisesti vähennyskelpoinen.

Lisäksi löytyy vielä valmistevero. Valmisteverot kohdistuvat tiettyjen tuotteiden, kuten sähkön, polttoaineiden, tupakan ja alkoholin kulutukseen. Niitä maksetaan sekä Suomessa valmistetuista että Suomeen tuotavista tuotteista. Jos yrityksesi toiminta on valmisteveron alaista, hanki siihen tarvittavat luvat.

Mistä tuloista verotetaan ja mitä saa menoina vähentää?

Lähes kaikki yrityksen saamat tulot ja rahanarvoiset etuudet ovat veronalaisia. Tuloja ovat tuotetuista palveluista ja myydyistä tavaroista sekä luovutetuista hyödykkeistä saadut vastikkeet. Tulon veronalaisuus edellyttää pääsäännön mukaan realisoitumista. Esim. omistetun rahaston arvon nousu = tuotto, realisoituu vasta myytäessä ko. rahasto-osuudet. Myös yrityksen saamat avustukset, vakuutuskorvaukset, vuokrat ja korot ovat veronalaista tuloa.

Kaikki elinkeinotoimintaa tai tulonhankintaa suoraan tai epäsuorasti edistävät kulut ovat vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisuus edellyttää, että ko. menolla on ollut ns. tulonhankkimis- tai tulonsäilyttämistarkoitus. Verotuksessa vähennyskelpoisuuden edellytys on myös pääsäännön mukaan, että ko. meno on kirjattu kirjanpidossa kuluksi. Yksityiskäyttöön liittyvät kulut eivät ole vähennyskelpoisia, lukuun ottamatta henkilöstön hyvinvointiin liittyviä ja luontoisetuina verotettavia kuluja. Arvonlisäveron vähennysoikeutta edellä mainituilla yksityiskäyttöön liittyvillä kuluilla ei kuitenkaan ole.

Tulolähdejako

Verotettavia tulonlähteitä on kolme; elinkeinotoiminta, maatalous ja muu toiminta.
Elinkeinotoimintaa verotetaan elinkeinotuloverolain (EVL) mukaan. Maataloutta verotetaan maatilatalouden tuloverolain (MVL) ja muuta toimintaa verotetaan tuloverolain (TVL) mukaan.

Vuodesta 2020 alkaen osakeyhtiöiden muuhun kuin varsinaiseen elinkeinotoimintaan kuuluvat tulot verotetaan pääsäännön, eli EVL:n mukaan. Eli tulolähdejaosta on osakeyhtiöiden osalta luovuttu.

Henkilöyhtiöillä (Ay & Ky) ja toiminimiyrittäjillä voi olla edelleen myös TVL:n alaisia, ns. henkilökohtaisia tulolähteitä. Samoin asunto-osakeyhtiöillä, keskinäisillä kiinteistöyhtiöillä ja asunto-osuuskunnilla, elleivät he harjoita elinkeinotoimintaa.

Tulolähdejako voi vaikuttaa verotukseen, sillä:

 • tulot kohdistetaan tulolähteittäin
 • vähennykset tehdään tulolähteittäin
 • tappiot vahvistetaan tulolähteittäin
 • tappioiden vähentämistapa ja aika
 • pääomatulona verotettava tulo hlöyhtiöissä ja toiminimillä (%-osuus elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta)
 • onko varausten tekeminen mahdollista
 • menetysten vähentäminen
 • verovapaa myynti

Osakeyhtiötä verotetaan siis pääsäännön mukaan EVL:n mukaan, ellei yhtiö harjoita maataloutta. Mikäli henkilöyhtiössä (Ay & Ky) on toimintaa, joka ei liity varsinaiseen elinkeinotoimintaan – muodostuu muun toiminnan ns. henkilökohtainen tulolähde (vuokraaminen ulkopuoliselle ja saaminen yhtiömieheltä).

Ansiotulo vrt. pääomatulo

Yrityksen omistajalla voi olla molempia, ansio- ja pääomatuloja. Myös osittain tai kokonaan verottomia tuloja voi olla (esim. osingot).

Listaamattoman osakeyhtiön (Oy) jakamasta osingosta 25 % on pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa, jos osingon määrä on enintään 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta = nettovarallisuudesta, ja osingonsaaja on yksityishenkilö tai kuolinpesä.

Listaamattoman osakeyhtiön toiselle listaamattomalle osakeyhtiölle jakama osinko on verovapaa, ellei jakaja ole ns. veroparatiisiyhtiö.

Listattujen yritysten (Oyj) jakaman osingon verotukseen vaikuttaa onko saajana yritys vai yksityishenkilö, ja jääkö omistusosuus alle 10 %.

Pääomatuloista määrätään veroa 30 %, jos verotettava määrä vähennysten jälkeen on enintään 30 000 euroa. Jos 30 000 euroa ylittyy, on ylittävältä osalta määrättävä veron osuus 34 %.
Pääomatulot ovat ns. omaisuudesta johtuvia tuloja eli niinä verotetaan mm. osinkoja, yritystulon pääomatulo-osuuksia henkilöyhtiöissä, vuokratuloja ja luovutusvoittoja.

Yleisimpiä ansiotuloja taas ovat palkka (rahapalkka ja rahanarvoiset edut), eläketulot, ansiotulona verotettava yritystulo-osuus henkilöyhtiössä ja osakeyhtiöstä saatu osinko, joka ylittää 8 % nettovarallisuudesta. Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti eli henkilökohtainen % kasvaa tulojen kasvaessa. Maatalouden ja toiminimiyrittäjän elinkeinotoiminnan nettovoitto verotetaan yleensä osittain ansiotulona ja osittain pääomatulona. Toiminimiyrittäjä voi myös vaatia verotusta kokonaan ansiotulona.

Osa verovähennyksistä myönnetään yksityishenkilöille automaattisesti, mutta osa vähennyksistä tulee osata veroilmoituksella vaatia ja ilmoittaa.

Yritysten kohdalla vuonna 2023 verotuksessa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota seuraaviin;

 • tutkimus- ja kehittämismenojen lisävähennykset
 • korkovähennysten rajoitussäännön tasevertailu
 • lisävarusteet autoedussa
 • muutosverotusten tiedot julkisiksi
 • henkilökuljetuspalveluiden määräaikainen vapautus arvonlisäverosta (1.1.-30.4.23) 
 • määräaikainen sähkön arvonlisäveron alennus (1.12.22-30.4.23)
 • arvonlisäveron palautus hyväntekeväisyyteen tai avustustoimintaan viedyistä tavaroista
 • täyssähköautojen ajoneuvovero
 • energian verotus
 • valmisteverotus


Referoitu Veronmaksajien Yrityksen verotietopaketista 2023.